0%

Algemene Voorwaarden

Anova Kappers streeft altijd naar perfectie. De inhoud van deze website is met uiterste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. De informatie wordt wekelijks soms maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Jij als bezoeker van onze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Anova Kappers. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jouw wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website op Internet te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Privacyverklaring 
Anova neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@anovakappers.nl

Wie is Anova?
Anova is een kapsalon en beautysalon aan de Bloemstraat 34 te Elburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65062019.

Wet bescherming persoonsgegevens
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen.

Gebruik van gegevens
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden door ons en onze medewerkers om onze klanten en partners te contacteren omtrent:
* belangrijke ontwikkelingen binnen over bij ons te boeken behandelingen;
* nieuwe producten & diensten van Anova Kappers;
* leuke acties en aanbiedingen;
* praktische wijzigingen zoals aangepaste openingstijden, sluitingen of verhuizingen;
* uitslag en afhandeling van winacties;
* algemene vragen;
* voor marktonderzoeken;

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een beveiligd relatiebeheersysteem.
De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan personen die niet werkzaam zijn bij Anova Kappers.

Gegevens wijzigen
Wanneer je geen nieuwsbrieven en/of andere mailings meer van Anova Kappers wilt ontvangen kun je je altijd contact opnemen met Anova voor het afmelden van nieuwsbrieven en/of andere mailings. Je hebt te allen tijde het recht op inzicht in jouw gegevens. Op verzoek zal Anova Kappers jouw gegevens uit het bestand verwijderen.

Ontvangers van de persoonsgegevens 
Het kan zijn dat Anova verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Annulering van online afspraak en wat bij niet komen opdagen?
Online gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos telefonisch of per email worden geannuleerd. Bij niet verschijnen op een afspraak of het boeken van een onjuiste behandeling waardoor de afspraak niet door kan gaan wordt 50% van de geboekte behandeling in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je een factuur en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Anova ze? 
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die bij het bezoek van de website van Anova worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Anova worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 
Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@anovakappers.nl.
Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Anova jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@anovakappers.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezicht- houder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Anova houdt zich aan de algemene behandelingsvoorwaarden voor de kappersbranche:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen in kapsalons van leden van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), onverminderd eigen voorwaarden van de betrokken kapper.

 1. De kapper (M/V): kapper-ondernemers, die lid zijn van de ANKO.

 2. De klant (M/V): de persoon, die de kapper opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven.

 3. De Commissie Geschillenbemiddeling: de speciaal voor de uitvoering van de voorwaarden door de ANKO aangewezen groep van drie personen, waaronder een deskundige als hieronder bedoeld en een jurist. De leden van de Commissie Geschillenbemiddeling zomede de daarbij behorende secretariaatsmedewerkers, zijn onderworpen aan de Erecode Geschillenbemiddeling Kappersbranche. Het secretariaat van de Commissie Geschillenbemiddeling is ten kantore van de ANKO gevestigd en staat onder leiding van de directeur van de ANKO.

 4. Deskundigen (M/V): speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke deskundigheid op het terrein van haarbehandelingen.

 5. Haarbehandeling: Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen van haar van derden.

Artikel 1
Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de kapper overeengekomen is.

Artikel 2
De kapper verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

Artikel 3
De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de daarvoor gevraagde prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandelingen worden indien gewenst vooraf besproken met de klant.

Artikel 4
1. De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

2. De kapper mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5
Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper.

Artikel 6
De klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de kapper. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 1 week. Bij een omvorming behandeling geldt een termijn van 3 weken. De klant dient Anova minimaal één maal de mogelijkheid te bieden een klacht te herstellen. Over het algemeen voert Anova deze klachten behandeling kosteloos uit. 
Geld wordt niet terug gegeven aan de klant. In hoge uitzondering kan er een extra kosteloze behandeling volgen mits de klachten gegrond zijn.

Wanneer een klant niet het product en/of verzorgingsadvies van Anova op heeft gevolgd komt de mogelijkheid tot een klacht indienen op chemische behandelingen te vervallen.

Artikel 7
De kapper maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 8
Indien de klant zich niet met het standpunt van de kapper kan verenigen, kan hij zijn bezwaar schriftelijk dan wel telefonisch voorleggen aan de Commissie Geschillenbemiddeling. De tijd tussen de telefonische melding en retourzending van het klachtenformulier mag maximaal 5 dagen bedragen.

Artikel 9
Een klacht kan bij de Commissie Geschillenbemiddeling worden ingediend uiterlijk binnen de termijn van één week nadat de kapper zijn standpunt aan de klant kenbaar gemaakt heeft. Indien de kapper niet reageert op de melding van een klacht wordt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht door een klant bij de Commissie Geschillenbemiddeling beperkt tot 10 dagen na het kenbaar maken van de klacht aan de kapper.

Artikel 10
Een klacht wordt bij de Commissie Geschillenbemiddeling aanhangig gemaakt door gebruikmaking van het model klachtenformulier. Het model klachtenformulier is verkrijgbaar bij de kapper en de ANKO.

Artikel 11
Met het volledig ingevulde en ondertekende klachtenformulier moet tegelijk een bedrag van € 10,- hetzij per cheque, hetzij contant, worden bijgevoegd.

Artikel 12
Het bedrag als bedoeld in artikel 11 wordt aan de klant terugbetaald, indien de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling gegrond wordt geacht.

Artikel 13
Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:

 1. de klacht niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn is ontvangen;

 2. niet het model klachtenformulier is gebruikt;

 3. dit niet volledig is ingevuld en ondertekend;

 4. niet de betaling als genoemd in artikel 11 is bijgevoegd;

 5. deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 22;

 6. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht;

 7. de klant door derden een herstelbehandeling heeft laten uitvoeren

Ten aanzien van het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel wordt een klacht alleen dan niet in behandeling genomen, indien en voor zover een inhoudelijke beoordeling van de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling niet meer mogelijk is.

Artikel 14
Direct na ontvangst van de klacht, zendt de Commissie Geschillenbemiddeling een kopie daarvan voor commentaar aan de kapper.

Artikel 15
De kapper kan hierop uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van het bericht als bedoeld in artikel 14, schriftelijk bij de Commissie Geschillenbemiddeling reageren.

Artikel 16
Direct na binnenkomst van de schriftelijke stukken als bedoeld in de artikelen 10 en 15, casu quo na het verstrijken van de in artikel 15 genoemde termijn, beoordeelt de Commissie Geschillenbemiddeling of de klacht schriftelijk afgedaan kan worden, dan wel dat de deskundige de klant op wie de klacht betrekking heeft, persoonlijk In ogenschouw dient te nemen. In dat geval beoordeelt de deskundige binnen één week het resultaat van de haarbehandeling in een door hem aan te wijzen neutrale plaats.

Artikel 17
Zowel de kapper als de klant hebben één maal de mogelijkheid om binnen 2 werkdagen na datum poststempel van de mededeling wie als deskundige optreedt, de voorkeur uit te spreken voor een andere deskundige.

Artikel 18
De hiervoor bedoelde deskundige brengt uiterlijk binnen 2 werkdagen zijn oordeel uit over de klacht door middel van een schriftelijk rapport aan de Commissie Geschillenbemiddeling. Direct hierop bepaalt de Commissie Geschillenbemiddeling haar standpunt.

Artikel 19
De Commissie Geschillenbemiddeling zal binnen twee weken nadat zij haar standpunt heeft bepaald, zowel aan de klant als aan de kapper, haar beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar maken.

Artikel 20
De secretaris van de commissie geschillenbemiddeling zal 14 dagen na het verzenden van de brief aan de kapper en consument met daarin verwoord de beslissing, contact met beide partijen opnemen, teneinde te informeren of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld/opgelost.

Artikel 21

 1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal de kapper een bindend advies worden gegeven hoe te handelen.

 2. Dit bindend advies kan strekken tot:

 • het kosteloos overdoen van de behandeling;

 • het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;

 • het retourneren van de behandelingsprijs.

Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en) dient/dienen te geschieden.

Artikel 22
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

Artikel 23

 1. Indien de klant dan wel de kapper van mening is, dat in de procedure fouten zijn begaan, staat hem de mogelijkheid van beroep open bij het hoofdbestuur van de ANKO.

 2. Deze beroepsmogelijkheid staat open gedurende een maand na de dag waarop de Commissie Geschillenbemiddeling haar uitspraak aan betrokkene heeft verzonden.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of het gebruik van jouw gegevens?
Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:
Bloemstraat 34
8081CW Elburg
info@anovakappers.nl

 

Wijzigen van de algemene voorwaarden
Anova Kappers houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-12-2022

 

{page_name}